අහස් වියන

අවසර….

Advertisements

To read my blog you need to download Sinhala fonts. Please click here.

ජීවිෙත් තනිකරම තරගයක් උනු වර්තමනෙය්…සැබවටම ජීවත්ෙවනව කියන එකත් අභාගයක්්…අහස් වියන…මෙග් බීෙලාගය ම0 වියන්න පටන්ගත්ෙත හිතට දැෙනන දහසක් ෙදවල්් ෙබාෙහාම අපුරැවට කවියට නිසැඳසට ෙත්රැමි ගන්න පුලවන් කියල දැනුනු නිසා.. මුල්ම වතාවට සිංහෙළන් බීෙලාග් එකක් ලියන්ෙන..පුලුවන් තරමී වැරදි අවම කරන් ලියන්නත්, තියන වැරදි හදාගන්නත් උත්සාහ කරනව…

>–දිල්මිණී–>

Advertisements

Advertisements