අහස් වියන

නුඹ ෙසෙනහස මට සවියකි…

Advertisements

ෙසෙනහස ඉතිෙරන ෙනතු යුග…

දැක දැහැනට සමවදිමි…

ඉපදුනුු මැරැණුු සියවර…

නුඹ ෙනතින් ෙලාව දුටුෙවමි…

නලලතත මුදු ෙදෙතාල් තියා…

දුන් සැනසුම විඳිමි…

හිස පිරිමැද තුරැළු කරන්…

ලද උණුහුම මහෙමරකි…

ජීවිතෙය් අනන්ත දුක්…

නුඹ ෙසවෙන් මහ සිහිලකි…

පය පැටලී මග වැටුනද…

නුඹ ෙසෙනහස මට සවියකි…

>–දිල්මිණී–>

Advertisements

Advertisements