අහස් වියන

මෙග් සඳ ඔබ:…

Posted on: February 10, 2009

beach_scene_at_nightවසා ඝන කලුවර.

නුඹයි මනහර සඳ ඔබ

පෑයූ සුෙපමි පුර හඳ….

තුන් යමම එළි කළා…….

ෙසාඳුරැ හැඟුමි හෙද් මතුකරා

සරා සඳ මෙග් ෙලාව……….

>-දිල්මිණී->

Advertisements

1 Response to "මෙග් සඳ ඔබ:…"

ඔෙබි සඳ වී පායා එන්නමි – අදුරැ කඩතිර ඉර දමා..

පෑයූ සුෙපමි හඳ ෙලසින් ඉන්නමි – ජීවිෙත් මෙග ඇති තුරා..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements

  • None
  • madhu: ඔයාගෙ කවි නිසදැස් ලස්සනයි සහොද‍්රී.
  • Udara: එල එල...නියමයි..
  • අකිල: දිගටම ලියන්න. ඔබට ජය!

Categories

Archives

%d bloggers like this: