අහස් වියන

හදවත අරණ…

Posted on: February 10, 2009

flying_girl1

නුෙඹි ෙසෙනෙහ විල පිරී ගලන කළ,
හෙද් වියලි බිම සිනා සලයි…
නුෙඹි නුවන් යුග පියන් විවර කර,
මෙග් හදවතම පුබුදු කරයි…

>-දිල්මිණී->
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements

  • None
  • madhu: ඔයාගෙ කවි නිසදැස් ලස්සනයි සහොද‍්රී.
  • Udara: එල එල...නියමයි..
  • අකිල: දිගටම ලියන්න. ඔබට ජය!

Categories

Archives

%d bloggers like this: